Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest MARTA LABUDA prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „PSYCHODNIA - OŚRODEK REHABILITACJI ZWIERZĄT MARTA LABUDA”, dalej jako „PSYCHODNIA”, adres: ul. Heroldów 6, 01-991 Warszawa, NIP: 5252096545, świadcząca usługi weterynaryjne i  sprzedaż produktów dla zwierząt.
Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Twojej prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z usług PSYCHODNI oraz w tym celu podejmujemy wszelkie niezbędne działania.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
    • zawarcia i realizacji umowy świadczenia usług lekarsko-weterynaryjnych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej Twojego zwierzęcia; zlecenia badań w laboratoriach zewnętrznych i innych badań niezbędnych w procesie leczenia – jeśli dotyczy,
    • przekazywania informacji do Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego, nadzoru farmaceutycznego; systemów ewidencji zaczipowanych zwierząt; systemu paszportowego zwierząt – jeśli dotyczy,
    • rozliczeń finansowych, w tym wystawiania dowodów księgowych, obsługi reklamacji,
    • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
    • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
    • by wysyłać Ci przypomnienia o  terminach profilaktyki, w tym szczepień ochronnych oraz ważne informacje odnośnie naszej działalności (planowane urlopy, zmiany godzin roboczych, itp.)
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:
    • podstawowe dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, dane adresowe, dane zwierzęcia numer telefonu i adres e-mail – te dane są niezbędne do świadczenia usług lekarsko-weterynaryjnych, bez ich uzyskania nie będziemy mogli świadczyć Ci usługi. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.
    • w przypadku firm – nazwa i adres firmy oraz nr NIP.
Kontakt e-mailowy lub smsowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub smsa w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. 
Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Wniosek zawierający prośbę o zrealizowanie któregoś z praw należy złożyć mailowo na adres: rodo@psychodnia.pl wpisując w temacie maila RODO lub osobiście w siedzibie przychodni w formie pisemnej.
 
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?
Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom usług laboratoryjnych, badań specjalistycznych, dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym naszą działalność, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom współpracującym z nami w ramach kampanii marketingowych, bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń. 
 
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas *obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu* w  celach:
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
- archiwizacyjnych,
- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.*
*chyba, że odrębne przepisy zobowiązują nas, aby postąpić inaczej
 
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w  zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
 
Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), tj. w taki sposób, który mógłby wywołać wobec Ciebie skutki prawne. 
 
W chwili obecnej nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.